Algemene voorwaarden

Uitvaartverzorging Scheldeland BV, BTW BE 0870.019.625


1. De factuur, verhoogd met alle bijkomende taksen en kosten ten laste van de klant, moet betaald worden binnen de 30 dagen na de datum van ontvangst.

2. De persoon, welke de bestelling verricht, is en blijft persoonlijk gehouden inzake de betaling van de factuur, zelfs indien de factuur op zijn/haar verzoek, op naam van derden dient opgesteld te worden.

3. Elke factuur zal als definitief aanvaard worden beschouwd door de klant. Klachten betreffende de geleverde diensten of goederen dienen binnen de 8 dagen na de facturatiedatum per aangetekend, gemotiveerd schrijven te worden kenbaar gemaakt.

4. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord, dat bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag en dit zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is, als forfaitaire conventionele vergoeding, het verschuldigde bedrag zal verhoogd worden met 10% met een minimum van 5€. Tevens zal vanaf de factuurdatum een verwijlintrest aangerekend worden van 1% per maand.

5. De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met het bijhouden van zijn/haar persoonlijke gegevens zoals identiteit, adres, telefoonnummer, e-mail, enz. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de uitoefening van onze activiteit, worden niet aangewend voor commerciële doeleinden en zijn beschermd onder de vorm van een middelenverbintenis. De klant kan te allen tijde gebruik maken van zijn recht op inzage, wijziging, beperking en wissing van deze gegevens.

6. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de klant voor elk bedrog en nalatigheid aansprakelijk zal zijn.

7. Betwistingen betreffende huidige overeenkomst zullen definitief beslecht worden via ARBITRAGE, conform het werkingsreglement van de vzw EUROPEES ARBITRAGE INSTITUUT met zetel te B-8200 Brugge, Azalialaan 7, www.europeesarbitrageinstituut.be. Deze clausule vervangt alle andere tegenstrijdige clausules.